Cyfleoedd Busnes

MAE’R BYD YN LLAWN DOP O GYFLEOEDD

Wyt ti’n chwilio am gyfle busnes newydd? Wyt ti’n chwilio am yrfa newydd? Wyt ti’n awyddus i deithio ac i ddysgu? Edrycha fan hyn i weld sut allet ti wneud hynny….

Mae ein llwyfan newydd yn lle i hybu datblygiad personol a busnes, ac mae gennym bopeth…

o swyddi yn y sector tir-seiliedig i fentrau ar y cyd
o waith contract i ysgoloriaethau teithio
o fusnesau sydd ar gael i’w prynu i dir sydd ar gael i’w osod
o gymorth grant i brentisiaethau
o gyrsiau academaidd i fentora a choetsio..

CYFLEOEDD DIWEDDARAF


June 17, 2021

Cyfle Swydd – Cynorthwy-ydd Marchnata, Ymgysylltu a Gweinyddu

April 27, 2021

Ar Werth – Fferm Bodwenarth, Pontypridd – Sold STC

March 12, 2021

Rees Richards & Partners – Ymgynghorwyr Tir ac Eiddo

Rees Richards & Partners We’re a specialist land and property consultancy, founded in Swansea in 1845. That matters not just because of history, but because it […]
March 4, 2021

Dyfed Telecom – angen cefnogaeth gyda band eang gwledig?

 
March 4, 2021

Cyfle Gwaith – Syrfëwr Gwledig

March 4, 2021

A oes gennych dir â Photensial Datblygu?

February 22, 2021

Ymddiriedolaeth Amaethyddol Frank Parkinson

February 18, 2021

Mêl Gwenyn Gruffydd – Edrych am Gŵyr Gwenyn

February 12, 2021

Fisher German – Cyfleoedd Cynllunio ar gyfer eich tir ac eiddo

 
February 10, 2021

AgriWebb – treialon am ddim ar gael!

 
February 8, 2021

Shufflebottom LTD – gweithgynhyrchwyr gwaith dur ac adeiladau ffrâm o ansawdd uchel

 
February 2, 2021

Cynorthwyydd Llaeth a Lloia (SWYDD WEDI EI LLENWI)

 
January 22, 2021

Oes gen ti ddiddordeb mewn ymuno â thîm AR Y TIR?

Wyt ti’n frwdfrydig iawn dros fusnesau ar y tir? Os wyt ti, byddai’n wych clywed gennyt. Rydyn ni wastod yn ehangu ein tîm ac yn edrych […]
December 30, 2020

Cynllun Newydd Ddyfodiaid Gwlân Prydain

December 30, 2020

Sefydliad Henry Plumb

December 3, 2020

Mae elusen Tir Dewi yn chwilio am wirfoddolwyr

December 3, 2020

Grant Busnes i Ffermydd – Gorchuddio Iardiau

April 3, 2020

Adolygiad Busnes Garddwriaeth

April 3, 2020

Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield

RHESTRU CYFLE / BUSNES


Os oes diddordeb gennyt mewn rhestru dy gyfle, dy gynnyrch neu dy wasanaeth ar wefan AR Y TIR, cofrestra isod neu anfona e-bost atom ac fe fyddwn ni mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.

Os wyt ti’n dewis rhestru dy gyfle/fusnes byddi di’n cael hysbyseb ar ein llwyfan Cyfleoedd Busnes, gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol a sylw yn ein e-gylchlythyr.

Os wyt ti’n chwilio am rywbeth mwy, rydyn ni wedi partneru ag ymgynghorwyr profiadol ar farchnata a dylunwyr graffig, felly cofia gysylltu â ni trwy e-bostio info@ontheland.co.uk i weld sut allwn ni deilwra pecyn arbennig ar dy gyfer.


1Pam ddylet ti hysbysebu gyda ni?
Mae AR Y TIR yn llwyfan arloesol newydd a gynlluniwyd i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a datblygiad busnes, ac mae gennym bopeth…

 • o swyddi yn y sector tir-seiliedig i fentrau ar y cyd
 • o waith contract i ysgoloriaethau teithio
 • o fusnesau sydd ar gael i’w prynu i dir sydd ar gael i’w osod
 • o gymorth grant i brentisiaethau
 • o gyrsiau academaidd i fentora a choetsio,
 • ac unrhyw beth arall sy’n gallu helpu tyfu’r economi wledig.
2Beth wyt ti’n ei gael?
Os wyt ti’n dewis rhestru dy gyfle/fusnes yn y ffordd safonol, gallwn gynnig y canlynol:

 • Tudalen lawn ar ein gwefan sy’n ymddangos yn ein hadran Cyfleoedd Busnes.
 • O leiaf 2 bostiad ar y cyfryngau cymdeithasol ar bob un o’n llwyfannau, gan gynnwys Facebook, Twitter a LinkedIn.
 • Sylw yn ein e-gylchlythyr.
3Beth yw’r gost?
 • £60 am 3 mis
 • £90 am 6 mis
 • £150 am 12 mis
(Mae pob pris yn cynnwys TAW)
4Sut wyt ti’n cofrestru?
Y cyfan sydd eisiau i ti ei wneud yw llenwi ein ffurflen ar-lein yma, ac fe fydd dy hysbyseb ar-lein ar unwaith.
5Wyt ti’n chwilio am rywbeth mwy?
Os wyt ti’n chwilio am rywbeth mwy i hyrwyddo dy gyfle, cynnyrch neu wasanaeth, gallwn gynnig:-

 • ymgyrchoedd ychwanegol ar gyfryngau cymdeithasol,
 • hysbysebion wedi’u targedu at gynulleidfa o dy ddewis di
 • creu graffeg o ansawdd uchel,
 • creu cynnwys fideo,
 • cynhyrchu podlediad, a
 • datrysiadau creadigol eraill.