Amdanom Ni


Y BUSNES

Mae AR Y TIR yn fusnes cynghori annibynnol a’i nod yw rhannu newyddion a chyfleoedd ar gyfer entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau gwledig. Mae’r economi wledig yn wynebu cyfnod o newid digynsail, ac yn sgil hynny mae yn angen cynyddol i rannu gwybodaeth ac arfer gorau ac i gofleidio cyfleoedd busnes newydd.

Dyna pam y penderfynon ni sefydlu AR Y TIR, er mwyn helpu tyfu’r economi wledig trwy amrywiaeth o wasanaethau proffesiynol a thrwy greu hwb ar-lein sy’n llawn gwybodaeth, newyddion a manylion am fentrau busnes cyffrous newydd.

Y SYLFAENYDD

Aled Rhys Jones

BSc(Anrh), MRICS, FAAV, NSch

Sefydlwyd AR Y TIR gan Aled Rhys Jones. Mae gan Aled dros 10 mlynedd o brofiad fel Syrfëwr Siartredig Gwledig ac mae wedi gweithio yn y sector preifat fel uwch-swyddog gweithredol elusen genedlaethol flaenllaw. Roedd Aled eisiau sefydlu ei fusnes ei hun, ond nid oedd am fynd ar drywydd asiantaeth tir gonfensiynol. Roedd Aled eisiau gwneud rhywbeth gwahanol. Roedd eisiau gwthio’r ffiniau.

Gwelai Aled fod angen i fusnesau ddod yn fwy creadigol ac arloesol. Felly, aeth ati i sefydlu’r busnes cynghori deinamig, ffres a chyfoes hwn sy’n cynnwys hwb newyddion a llwyfan sy’n hybu cyfleoedd datblygu busnes a phersonol newydd.

Mae Aled yn defnyddio’i brofiad fel syrfëwr, prisiwr, hwylusydd, darlledwr a pherchennog busnes newydd, i gynnig dewis o gyngor strategol a gweithredol i fusnesau gwledig a chyrff cyhoeddus a phreifat.

Y TÎM


Yn aml, er mwyn sicrhau’r canlyniad gorau posib, mae angen mynd ati fel tîm. Felly, rydyn ni’n aml yn cydweithio ar aseiniadau gyda phartneriaid eraill sy’n ymgynghorwyr, syrfewyr, cyfreithwyr, cyfrifyddion, cynllunwyr ac yn weithwyr llawrydd, er mwyn dod â’r cyfuniad gorau posibl o sgiliau ac arbenigedd ynghyd i ateb pob cyfarwyddyd unigol.

YMUNA Â NI

Wyt ti’n frwdfrydig iawn dros fusnesau ar y tir? Os wyt ti, byddai’n wych clywed gennyt. Rydyn ni wastod yn ehangu ein tîm ac yn edrych am ffyrdd o gynyddu ein dewis o wasanaethau proffesiynol. Felly, os wyt ti’n teimlo y galli di ychwanegu gwerth at AR Y TIR, da ti cysyllta trwy ein tudalen gysylltu.